Información á muuler

CENTRO DE
INFORMACIÓN Á MULLER

O CIM é un servizo gratuíto para atender demandas das mulleres do Concello de forma personalizada e confidencial.

Como actúa o CIM

As funcións do CIM céntranse na Información sobre recursos, asesoramento xurídico, atención psicolóxica, atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero e realización de actividades. Todas as funcións realízanse conforme con total anonimato e respeto á vontade das usuarias, de xeito gratuito e totalmente confiencial.

VIOLENCIA Á MULLER

A través do CIM o Concello presta durante todo o ano servizos de atención e asesoramento específicos, dirixidos a mulleres víctimas de violencia:

Información dos recursos existentes a través da xestión cos servizos policiais, sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais, así como demais entidades implicadas na atención e protección das mulleres víctimas de violencia.

ÁREA PSICOLÓXICA

Asistencia e orientación ante problemas de índole psicolóxico tales como ansiedade, depresión, baixa autoestima, etc…,
Apoio e asesoramento en casos de malos tratos, terapia familiar, problemas de parella, etc…,

ASESORÍA XURÍDICA

O Centro de Información á muller ofrece asesoramento xurídico en:

-Dereito de Familia: separación, divorcio, pensións alimentarias, custodia de menores...
-Dereito sucesorio: asesoramento en herdanza e viudez...
-Dereito penal: denuncias, malos tratos, lesións, inxurias...
-Ambito laboral: orientación para búsqueda activa de emprego, contratación, condicións de traballo, despidos, discriminación e situacións que supoñan un atentado á dignidade da muller..., traballo autónomo (subvencións obrigas fiscais e Seguridade Social.
-Tramites administrativos: acollemento familiar, xustiza gratuita, solicitude de prestacións, recursos administrativos...

HORARIO DE ATENCIÓN DA AVOGADA:
Martes e Xoves de 9:00 a 12:00 horas.


- Información xeral dos recursos da comarca
- Realización de charlas, exposicións, etc… con temas de interese para as mulleres.
- Difusión do principio de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres.

QUEN PODE ACUDIR?

Todas aquelas mulleres do Concello que desexen facer unha consulta.

O CIM é un servizo gratuíto para atender demandas das mulleres do Concello de forma personalizada e confidencial.

CONTACTA CONNOSCO