Saltar navegación
Escudo do Concello de Maceda
Fotografías do Concello de Maceda
Maceda Medieval

Servizos Sociais >> Programas

Presentación

Oficina Municipal de Servicios Sociales
Oficina Municipal de Servizos Sociais

Enténdense os Servizos Sociais de Atención Primaria como aqueles que realizan unha acción social, globalizadora e polivalente, dirixidos ó conxunto da poboación dun ámbito xeográfico determinado que teñen por obxecto promover e posibilita-lo desenvolvemento do benestar social de tódolos cidadáns.

Para o cumprimento dos obxectivos, os Servizos Sociais de Atención Primaria organizarán a súa actividade mediante o deseño, a execución, a avaliación de proxectos de traballo social que desenvolvan os seguintes programas básicos de actuación :

Programa de orientación, asesoramento e información

Actuacións de información, orientación e asesoramento ós individuos, grupos e colectividades, e a comunidade en xeral sobre os dereitos e recursos sociais existentes.

O estudio, avaliación e diagnóstico das demandas recibidas, derivación de casos e coordinación con outros profesionais e servizos.

Programa de axuda no fogar:

Ten por obxecto prestar un conxunto de atencións desde unha perspectiva integral e normalizadora ós cidadáns no seu domicilio naquelas situacións que teñan limitada a súa autonomía persoal.

Realizaranse os seguintes tipos de prestacións :

- Prestacións domésticas.
- Prestacións de carácter persoal.
- Prestacións familiares.
- Prestacións técnicas.

A axuda no fogar dirixirase prioritariamente a:

- Familia.
- Persoas maiores.
- Minusválidos.
- Infancia.
- Drogodependentes.

Programa de inserción social

Ten por obxecto a prevención das situacións de marxinación e as súas causas e a integración e participación no medio social das persoas ou grupos máis desfavorecidos.

Desenvolveranse as seguintes actividades:

- Accións de promoción e participación social.
- Accións dirixidas a facilita-lo acceso, permanencia e utilización dos recursos normalizados.
- Xestiona-las prestacións económicas e sociais establecidas.

Programa de animación, prevención e cooperación social

Ten por obxecto potencia-la participación das persoas e grupos na vida comunitaria fomentando a vida social, a solidariedade, o asociacionismo e o voluntariado.

Entre outras, destacaríamos as seguintes actuacións:

- Apoio ó desenvolvemento integral comunitario.
- Fomento do asociacionismo e participación prestando o oportuno apoio técnico.
- Promoción de grupos de autoaxuda.
- Potenciación das organizacións de voluntariado social.

Programa de Convivencia Alternativa:

Este programa ten por obxecto a oferta dun aloxamento provisional a aquelas persoas en situacións de emerxencia persoal ou familiar cando non sexa posible a permanencia no seu propio fogar.

Desenvolverá as seguintes actuacións:

- Detección e análise da necesidade.
- Xestión e seguimento dos casos.
- Promoción de albergues, casas de acollida e cantos outros equipamentos ou servizos sexan necesarios para facelo efectivo.

By Abertal
CONCELLO DE MACEDA tlfn: 988 463 001